Sällskapets stadgar

STADGAR FÖR SÄLLSKAPET VÄNSKAP OCH VÄLGÖRENHET (IDEELL FÖRENING)

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Sällskapet Vänskap och Välgörenhet (ideell förening), nedan kallat sällskapet.

§ 2 Sällskapets ändamål

Sällskapet stiftades ursprungligen den 6 november 1832, tvåhundraårsdagen av Konung Gustaf II Adolfs död. Stiftarna valde denne, även i vänskap och välgörenhet store konungs dödsdag till sin högtidsdag, för att därigenom erinra såväl sig själva som efterkommande om sällskapets ändamål, som är att verka för vänskap och välgörenhet. Detta sker genom att under värdiga och glada former varje den 6 november fira sällskapets högtidsdag samt ansvara för den årliga utdelningen från den s k Ahlgrenska fonden.

§ 3 Sällskapets säte

Sällskapet har sitt säte i Ystad.

§ 4 Medlemskap

Samtliga medlemmar i Sällskapet Vänskap och Välgörenhet (understödsförening) erbjuds medlemskap.

Därutöver kan varje aktad man, såväl inom som utom Ystad, upptas som medlem.

Ansökan om inträde görs hos styrelsen, som prövar och avgör densamma.

Varje medlem avlägger vid sitt inträde i sällskapet löfte på tro och heder att noggrant iaktta sina förbindelser till sällskapet, att aldrig företa något till dess skada, utan efter bästa förmåga söka befrämja sällskapets väl och framgång.

Sällskapets medlemmar indelas i fyra grader, skilda genom olika tecken. Medlem av sällskapet kvarstår i första graden två år samt i vardera av de två följande ett år. Inträde och graduppflyttning sker på högtidsdagen. En förutsättning för såväl inträde som graduppflyttning är att medlemmen personligen infinner sig på högtidsdagen.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala årlig medlemsavgift. Därutöver ska ny medlem, som inte varit medlem i understödsföreningen, betala inträdesavgift.

§ 6 Styrelsen

Sällskapets angelägenheter vårdas av en styrelse, bestående av sju ledamöter och tre suppleanter, samtliga valda för en tid av tre år i sänder på sätt att i tur efter inval i styrelsen tre ledamöter och en suppleant avgår och nyväljs det ena året och två ledamöter och en suppleant respektive andra och tredje året.

Styrelseledamöter och suppleanter utses bland medlemmar tillhörande fjärde graden.

Avgående ledamot och suppleant kan återväljas.

Ingen må utan giltigt skäl undandra sig förtroendet att vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och ceremonimästare.

Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter, suppleanter inberäknade, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig.

§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper ska granskas av fyra revisorer, en av varje grad, som jämte fyra suppleanter, en av varje grad, utses årligen för tiden från vårsammankomsten till och med nästa vårsammankomst.

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som ska överlämnas till styrelsen före vårsammankomsten.

§ 10 Ordinarie sammankomster

Sällskapet håller årligen två ordinarie sammankomster, en den 6 november, sällskapets högtidsdag, och en före den 1 juli, vårsammankomsten.

På högtidsdagen antas nya medlemmar.

Ordföranden, eller den han i samråd med styrelsen utsett till talare för tillfället, erinrar i ett passande tal om dagens höga betydelse, upplivar minnet av under årets lopp hädangångna medlemmar samt föredrar andra tilldragelser, som rör sällskapet.

Sällskapets förvaltningsstat för nästkommande kalenderår fastställs.

Slutligen föredras de sällskapet rörande frågor av ekonomisk eller annan natur, som av styrelsen eller av någon sällskapets medlem blivit väckta.

På vårsammankomsten ska följande ärenden behandlas:

a)     Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna året och revisorernas berättelse

b)     Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen

c)     Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

d)     Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

e)     Val av revisorer jämte suppleanter

f)     Övriga frågor, som väcks av styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar

§ 11 Extra sammankomst

Extra sammankomst hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av sällskapets medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att sammankomsten ska behandla. På extra sammankomst får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 12 Kallelsesätt

Kallelse till sammankomst med sällskapet, ordinarie som extra, sker genom annons uti Ystad utkommande daglig tidning senast 14 dagar före sammankomsten. Kallelse till högtidsdagen tillställs därutöver varje medlem genom e-post eller på annat lämpligt sätt.

§ 13 Rösträtt

Vid såväl ordinarie som extra sammankomst har varje närvarande medlem en (1) röst.

§ 14 Beslut och beslutsmässighet

Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Sammankomsten är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid sammankomsten.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

Förslag till ändring av dessa stadgar framställs på en ordinarie sammankomst, men får inte slutligt avgöras förrän vid nästpåföljande högtidsdag.

Förslaget är av sällskapet antaget, om det fattas på bägge angivna sammankomster och därvid på den sist hållna biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 16 Upphörande av medlemskap

Bryter någon medlem mot sitt, vid inträdet avlagda löfte, varnas han av styrelsen; inträffar svårare förseelser, må på sällskapet bero, huruvida han ska bibehållas eller uteslutas från sällskapet.

Begår någon medlem brott, som medför nesligt straff, eller eljest genom sitt uppförande nedsätter sitt goda namn och rykte, varde han från sällskapet utesluten.

Medlem som inte betalat medlemsavgift på tre år anses ha utträtt ur sällskapet och avförs från medlemsregistret. Den som önskar återuppta sitt medlemskap kan göra detta under förutsättning att obetalda medlemsavgifter betalas. Fler än tre års medlemsavgifter behöver dock inte betalas.

§ 17 Upplösning av sällskapet

För upplösning av sällskapet krävs beslut på högtidsdagen med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om sällskapet upplöses ska sällskapets tillgångar överlämnas till förening med likvärdigt ändamål som sällskapet.